Algemene voorwaarden

U bevindt zich hier: Home » Kosten & Erelonen » Algemene voorwaarden

Art. 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Het beroep van advocaat is onderworpen aan dwingende regels, vervat in het Gerechtelijk Wetboek, en aan de regels van de Vlaamse Orde van Advocaten en de Orde van Advocaten te Turnhout. Over deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

 1. De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst. Hij garandeert in geen enkel geval het tot stand komen van een bepaald resultaat. De verbintenis van de advocaat is een inspanningsverbintenis.
 2. Het staat de advocaat vrij om onder zijn verantwoordelijkheid de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door een door hem aangewezen advocaat en/of medewerker. Deze voorwaarden zullen daarbij volledig van toepassing blijven. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt. De tussenkomst van dergelijke derden gebeurt in naam en voor rekening van de cliënt.
 3. Het staat de advocaat vrij om onder zijn verantwoordelijkheid de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door een door hem aangewezen advocaat en/of medewerker. Deze voorwaarden zullen daarbij volledig van toepassing blijven. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.
 4. Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Art. 2 - Honorarium en vergoedingen

 1. De cliënt is aan de advocaat een honorarium, alsmede vergoeding voor de gemaakte kosten verschuldigd, overeenkomstig de bij de advocaat tarieven, berekeningsmethode en werkwijzen, zoals hierna gedetailleerd. De advocaat is onderworpen aan de regels van het Ger.W. (Art. 449 Ger.W.) en aan de reglementen van de Vlaamse Orde van Advocaten.
 2. De cliënt verklaart op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en voorwaarden tot aanvraag van een pro deo-advocaat bij het Bureau voor Juridische Bijstand. De cliënt verklaart geen beroep te willen of kunnen doen op deze juridische bijstand en dus te kiezen voor de aanstelling van een betaalde advocaat. De cliënt verbindt er zich toe om de advocaat in te lichten, indien hij kan genieten van een verzekeringswaarborg voor rechtsbijstand.
 3. Tussen partijen is overeengekomen dat de kosten en erelonen zullen worden bepaald als volgt:

  1) Administratieve kosten (exclusief 21% BTW):

  • kantoorkosten en briefwisseling:
   opening dossier (vast tarief)
   20,00 EUR
   verplaatsingskosten (per km)
   0,30 EUR
   briefwisseling (per pagina)
   9,00 EUR
   procedureakten (dagvaarding, conclusie, verzoekschrift, ...) (per pagina)
   9,00 EUR
   aangetekende zendingen en uitzonderlijke portkosten
   volgens opgave
   fax (per faxbericht)
   0,25 EUR
   fotokopieën
   0,25 EUR
  • gerechtskosten: volgens opgave
  • kosten en erelonen van derden: volgens opgave

  2) Ereloon (exclusief 21% BTW): (te betalen volgens één van de volgende 3 methodes)

  • Volgens uurloon: 100 euro/uur op basis van een timesheet bij te houden door de advocaat. Bij de berekening van het uurloon wordt elke prestatie van de advocaat op een zitting, bespreking, expertisebijeenkomst of eender welke vacatie, gerekend voor minstens een half uur. De tijd voor verplaatsingen wordt aangerekend aan 50%. De tijd gepresteerd door een advocaat-stagiair wordt aangerekend aan 60%.
  • Volgens prestatie in het kader van een globaal akkoord. (nl. een forfaitair afgesproken ereloon)
  • Volgens een af te spreken waardetarief, nl. procentuele tarieven in functie van de omvang van de gevorderde en/of gerecupereerde bedragen (met als richttarieven: van 0 euro tot 50.000 euro - 10%; van 50.000 euro tot 125.000 euro - 8%; van 125.000 euro tot 250.000 euro - 6%; boven 250.000 euro - 4%)

  Bij eindafrekening is de advocaat gerechtigd een verhoging van voormeld ereloon te berekenen, indien zulks gerechtvaardigd is wegens het behaalde resultaat of wegens de bijzondere moeilijkheidsgraad van het dossier.

 4. Op verzoek van de cliënt, of volgens de noodwendigheden van de zaak, zal de advocaat provisionele tussenafrekeningen opmaken betrekkelijk de aan te rekenen kosten en erelonen. De advocaat mag ook betaling van algemene provisies of voorschotten vragen.
 5. Alle provisie- en ereloonnota’s dienen betaald te worden binnen de 14 dagen. Na schriftelijke aanmaning tot betaling is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.
 6. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat, moet hij op straffe van verval binnen 14 dagen na ontvangst van de provisie- of ereloonnota schriftelijk en gemotiveerd protesteren. Betwistingen over kosten en ereloon (hoger dan 1000 euro) kunnen worden voorgelegd aan de buitengerechtelijke geschillenregeling van de orde van advocaten te Turnhout (http://www.advocatenturnhout.be/?betwistingen,34).

Art. 3 - Medewerking en bereikbaarheid van de client:

De cliënt dient spontaan alle met zijn zaak verbonden informatie onmiddellijk te verstrekken aan de advocaat en er voor zorg te dragen dat hij correcte medewerking verleent aan het verloop van het dossier en steeds bereikbaar is voor de advocaat. Indien de cliënt voor de behartiging van de zaak de noodwendige medewerking niet verleent, en/of niet voldoende bereikbaar blijkt te zijn voor de advocaat, staat het de advocaat vrij om voor de cliënt tijdelijk geen werkzaamheden meer te verrichten of zich geheel aan de zaak te onttrekken, zonder aansprakelijkheid van de advocaat. De cliënt is gehouden de advocaat onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. De cliënt staat zelf en alleen in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de advocaat verstrekte gegevens, informatie en stukken.

Art. 4 - Intellectuele rechten

Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties, die de advocaat bij de uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder begrepen adviezen, werkwijzen, contracten, ontwerpen van procedurestukken, komen toe aan de advocaat, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke instemming van de advocaat, is het de cliënt verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren op eender welke wijze.

Art. 5 - Aansprakelijkheid

De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 1.250.000 euro. De advocaat informeert hierbij aan de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie. De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt, dat de vergoeding van de schade, die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van de advocaat, wordt beperkt tot het bedrag van 1.250.000 euro, waarvoor de advocaat is verzekerd. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van 5.000 euro. Afschriften van de genoemde voorwaarden van de verzekeringspolis worden aan de cliënt of de overige belanghebbenden op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.

Art. 6 - Derdengelden

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. De advocaat mag op de bedragen, die hij ontvangt voor rekening van de cliënt, sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden, onmiddellijk door aan deze derden.

Art. 7 - Opzegging samenwerking

 1. De cliënt is steeds gerechtigd een einde te stellen aan de samenwerking met de advocaat, zonder enige schadevergoeding. Ingeval van invordering van bedragen zal, wanneer de cliënt een einde maakt aan de samenwerking, de advocaat een proportioneel ereloon kunnen aanrekenen, op de nadien gerecupereerde bedragen, wanneer op het ogenblik van de beëindiging van de samenwerking door de cliënt, de zaak reeds volledig in staat was en enkel nog diende gepleit te worden.
 2. De advocaat is gerechtigd de samenwerking ten alle tijde te beëindigen, zelfs zonder motivering, mits hij de cliënt hiervan tijdig en schriftelijk verwittigt. Voor de bepaling van het ogenblik, waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt, om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.
 3. Bij opzegging van de overeenkomst blijven de reeds gepresteerde kosten en erelonen, en indien het ereloon forfaitair of proportioneel wordt begroot, het pro rata ereloon voor de reeds gepresteerde prestaties, verschuldigd door cliënt.

Terug naar top