Handelshuur voor korte termijn - POP UP

U bevindt zich hier: HomeNieuwsHuurrecht › Handelshuur voor korte termijn - POP UP

Tot recent was er geen rechtszekerheid mogelijk om een handelshuurovereenkomst af te sluiten voor een korter duur dan 9 jaar.
De economische behoefte heeft inmiddels een wetswijziging tot stand gebracht: een handelspand kan voortaan voor maximaal 1 jaar verhuurd worden voor de uitoefening van kleinhandel of ambacht, zonder te vallen onder minimumduur van de handelshuurwet.

Op 8 juni 2016 keurde het Vlaams Parlement het voorstel van decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht goed. Na goedkeuring door de Vlaamse Regering en publicatie in het Staatsblad trad het in werking op 1 september. Tot voor kort was er geen waterdicht juridisch kader voor pop-ups en de tijdelijke invulling van leegstaande handelspanden. In het kader van handelshuurwet moeten ondernemers een 9-jaarcontract aangaan dat pas ten vroegste na drie jaar beëindigd kan worden. Een te grote drempel voor beginnende ondernemers. De vanuit de rechtspraktijk gegroeide 'bezetting ter bede' hield dan weer risico's in voor huurder en verhuurder. Met dit decreet kan een pand tot maximaal één jaar verhuurd worden voor het uitoefenen van kleinhandel of ambacht, zonder onder de bepalingen van de handelshuurwet te vallen. Omdat deze kortetermijnhuur geen recht op hernieuwing inhoudt, de huurder steeds kan opzeggen (mits opzegtermijn van één maand) en de verhuurder geen eenzijdige opzegmogelijkheid heeft, is deze nieuwe huurvorm erg geschikt voor de alom populaire pop-ups en tijdelijke invullingen van leegstaande panden door startende handelaars of ambachtslui

Terug naar top