De advocaat

U bevindt zich hier: Home » De advocaat

De taak van de advocaat:

Bescherming van individuele en gemeenschappelijke vrijheden

Zonder onafhankelijke en competente advocaten is er geen rechtvaardige maatschappij met vrije mensen denkbaar. De eerste taak van de advocaat bestaat erin als woordvoerder op te treden voor mensen die in hun rechten bedreigd worden.

Preventie, verzoening, onderhandeling

Hoe meer een maatschappij evolueert, hoe complexer de regels van het maatschappelijk leven worden. Particulieren, handelaars en bedrijven worden bij alles wat zij doen, geconfronteerd met juridische teksten: contracten, wetten, reglementen, enz. De advocaat kan hen hierbij helpen. Hij is professioneel, competent, discreet en kan een essentiële rol spelen bij elke beslissing. Dankzij zijn ervaring met procesvoering, is hij de juiste persoon om raad te geven, te onderhandelen, te verzoenen. De advocaat respecteert het beroepsgeheim, geeft blijk van loyaliteit en heeft geen enkel persoonlijk belang in de zaken die hij behartigt. Dat alles maakt hem als vanzelfsprekend geschikt voor de rol van onderhandelaar en verzoener.

De bijstand bij rechtsgedingen

Het is zeldzaam dat iemand over de nodige objectiviteit, sereniteit, juridische competentie en welsprekendheid beschikt om alleen voor de rechter te verschijnen. Daarom hebben gedingvoerende partijen altijd al een beroep kunnen doen op een professionele spreekbuis: de advocaat. Hij is opgeleid om mensen bij te staan voor alle rechtbanken en in alle materies zoals: burgerlijke, strafrechterlijke, commerciële, sociale,...

Deontologische waarborgen:

Na zijn eedaflegging is de advocaat aan duidelijk omschreven en strenge deontologische regels onderworpen. Hij staat onder het toezicht van de stafhouder en van de raad van de Orde. Zij zijn door de wet gelast om de waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid van het beroep te doen naleven.

Beroepsgeheim

De advocaat mag wat hem is toevertrouwd niet openbaar maken. Hij kan dan ook vertrouwelijke onderhandelingen voeren die kunnen leiden tot een minnelijke regeling, vertrouwelijk corresponderen met andere advocaten : wat hem toevertrouwd wordt, blijft geheim.

Onafhankelijkheid

De advocaat hangt niet af van de overheid, de rechter of de cliënt en is bovendien vrij van elk vooroordeel. Het is hem niet toegestaan mensen met tegengestelde belangen te verdedigen.

Derdenrekening

De advocaat moet een afzonderlijke rekening gebruiken om voor cliënten of derden financiële verrichtingen te doen. Deze rekening wordt "derdenrekening" genoemd, en beveiligt de belangen van de dienst of van derden die de advocaat gelden hebben toevertrouwd met het oog op een welbepaalde bestemming of bestemmeling.

Charter van de advocaat:

Rechtschalen

Terug naar top