Privacyverklaring

U bevindt zich hier: Home » Kosten & Erelonen » Algemene voorwaarden » Privacyverklaring

1. Onderneming:

Advocaat Luc Bouwen gevestigd te 2370 Arendonk, Wampenberg 71 (België), met als ondernemingsnummer KBO 0861.963.279 (onder de vorm van bv Luc Bouwen) (hierna verder het ‘Kantoor’ of ‘Wij’), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna verder uw ‘gegevens’) onder de voorwaarden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Contactgegevens:

Adres : Wampenberg 71 te 2370 Arendonk / Tel. 014/672.572 / Fax: 014/ 672.509 / E-mail: luc@advbouwen.be / Website: www.advbouwen.be

3. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Het Kantoor neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt alle redelijke passende maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zoveel mogelijk wordt tegengegaan.
Zo maakt het Kantoor onder meer gebruik van specifieke software voor de advocatuur en verwerkt zij uw gegevens uitsluitend op eigen informaticasystemen en waarvoor het Kantoor redelijke inspanningen levert om die te laten beveiligen, onder meer door gespecialiseerde externe informatica- en netwerkleveranciers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via e-mailadres: luc@advbouwen.be.

4. Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het Kantoor verwerkt uw gegevens in naam en voor rekening van de individuele advocaten van het Kantoor, omwille van hun wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen1, omdat u onze website bezoekt, doordat u gebruik maakt van onze diensten en die van de individuele advocaten van het Kantoor (hierna samen de ‘diensten’ genoemd) en/of omdat u deze zelf aan ons en/of aan de individuele advocaten (hebt) verstrekt.

5. Hieronder vindt u een overzicht van de standaard persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

6. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Het Kantoor verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u in het kader van de diensten:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, cliënten of andere personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker, cliënt of andere persoon ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres: luc@advbouwen.be

7. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Het Kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

8. Geautomatiseerde besluitvorming:

Het Kantoor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

9. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Het Kantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor de toepassing van deze bewaartermijnen, wordt onder het begrip ‘beëindiging van de diensten’ verstaan dat zowel het Kantoor als de individuele advocaten van het Kantoor geen enkele vraag om advies of informatie of mandaat onder welke vorm en/of dossier dan ook, van u meer behandelen. De bewaartermijnen beginnen in ieder geval slechts te lopen niet eerder dan dat u de schriftelijke en uitdrukkelijke bevestiging van een advocaat van het Kantoor hebt ontvangen dat de diensten als beëindigd worden beschouwd.

10. Delen van persoonsgegevens met derden:

Het Kantoor geeft uw gegevens niet aan derden door en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de diensten die wij u verstrekken. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Kantoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

11. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Het Kantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy, zoals Google Analytics en dit om statistieken inzake het bezoek op onze website bij te houden. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics kan u vinden via deze link: www.google.com/analytics/policies/
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

12. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Kantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde onderneming, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres luc@advbouwen.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Het Kantoor houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.
U dient wel voor ogen te houden dat het Kantoor gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

13. Klacht indienen:

Het Kantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens: Belgische toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming : Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met adres te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - Telefoon: +32 (0)2 274 48 00 - Fax: +32 (0)2 274 48 35 - E-mail: commission@privacycommission.be

Terug naar top